Algemene voorwaarden Young Law Friendships 

 

Artikel 1 Definities

 1. Young Law B.V. (hierna: Young Law) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt tot het leveren van juridische diensten, waaronder het aanbieden van een online portal op de website van Gebruiker, een en ander in de meest ruime zin.  
 2. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruiker’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Young Law dan wel Young Law de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.  
 3. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Young Law en Gebruiker, een en ander in meest ruime zin.  
 4. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Young Law en/of door haar ingeschakelde Klant aan Gebruiker geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Young Law ten behoeve van Gebruiker verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Gebruiker worden verricht, waaronder voornamelijk het verlenen van gebruiksrechten van het Portal door Young Law aan Gebruiker.  
 5. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon gebruikmakend van de Diensten van Young Law via het Portal geplaatst op de website van Gebruiker. 
 6. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Product’ verstaan: alle door Young Law voor de verkoop aan Klanten aangeleverde documenten. 
 7. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Gebruikersovereenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Gebruiker en Young Law BV.  
 8. In deze algemene voorwaarden wordt onder Klantovereenkomst verstaan: de rechtsbetrekking tussen Gebruiker en Klant.  
 9. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de Klantovereenkomst.  
 10. Op de rechtsbetrekking tussen Young Law en Klant zijn de algemene voorwaarden van Young Law van toepassing, te vinden op: https://younglaw.nl/algemene-voorwaarden/. 
 11. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Portal’ verstaan: het ter beschikking gestelde reseller platform welke al dan niet geconfigureerd is naar de huisstijl van Gebruiker, welke de juridische producten van Young Law kan aanbieden aan haar Klanten.  
 12. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: www.ylfriendships.nl 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden 

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Gebruiker en Young Law gesloten Overeenkomsten waarbij Young Law Diensten aanbiedt of producten levert.  
 2. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Young Law overeengekomen.  
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  
 4. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Gebruiker.
   

Artikel 3 De Overeenkomst 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  
 2. Deze algemene voorwaarden worden op elektronische wijze aan Gebruiker ter beschikking gesteld op de website: www.ylfriendships.nl 
 3. Deze algemene voorwaarden zijn conform artikel 6:234 lid 2 BW ter beschikking gesteld aan Gebruiker op een zodanige wijze dat deze door Gebruiker kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.  
 4. Gebruiker kan contact opnemen met Young Law via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.  
 5. Gebruiker kan een Young Law Friendships abonnement afsluiten via de website, waarna Gebruiker een bevestigingsmail ontvangt. Bij het afsluiten van een abonnement gaat Gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden en de Gebruikersovereenkomst. Hierna komt de overeenkomst tussen Gebruiker en Young Law tot stand.   
 6. Als Young Law een bevestiging naar Gebruiker stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Young Law kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
 7. Indien Gebruiker aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Young Law dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Young Law deze schriftelijk bevestigt. 
 8. Een opdracht door Gebruiker waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Young Law.
   

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst  

 1. Young Law zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  
 2. Voor een goede uitvoering van de Diensten van Young Law wordt medewerking van Gebruiker verwacht, onder andere door middel van het invullen van vragenlijsten. 
 3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Young Law aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Young Law worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Young Law zijn verstrekt, heeft Young Law het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Gebruiker in rekening te brengen.  
 4. Gebruiker draagt er zorg voor dat Young Law zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Gebruiker zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
 5. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Gebruiker Young Law hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Young Law dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
   

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Young Law en Gebruiker tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.  
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.  
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Young Law op en is voor Gebruiker geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.  
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Young Law en Gebruiker zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.  

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst 

 1. Young Law is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Gebruiker de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Young Law goede grond heeft te vrezen dat Gebruiker in die verplichtingen zal tekortschieten.  
 2. Voorts is Young Law bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 3. Indien Gebruiker zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Young Law gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Gebruiker, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

 

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.  
 2. De bedragen in de Webshop zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 3. Young Law heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  
 4. Betaling geschiedt via een automatische incasso.  
 5. Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Young Law mede te delen.  
 6. Indien Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Gebruiker is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  
 7. Indien Young Law besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Gebruiker, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid 

 1. Gebruiker is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Young Law is niet aansprakelijk voor schade, indien Gebruiker onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.  
 2. Young Law is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van Gebruiker jegens de Klant. 
 3. Young Law is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 
 4. Young Law is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.  
 5. Young Law is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 9. 
 6. Indien Gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Gebruiker van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Gebruiker is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.   
 7. Indien Young Law aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Gebruiker is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Young Law met betrekking tot haar Diensten.  
 8. De aansprakelijkheid van Young Law is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Young Law niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Gebruiker betaalde bedrag.  
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Young Law.  
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.  
 11. De algemene voorwaarden van Young Law zijn van toepassing op de Diensten die Young Law verricht jegens de Klant.  

 

Artikel 9 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Young Law, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.  
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een Klant, ziekte van personeel van Young Law zelf of een Klant, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Young Law, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.  
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.  
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Young Law overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Young Law heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. 

Artikel 10 Vertrouwelijkheid van gegevens 

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Young Law kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. Young Law behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.  
 2. Gebruiker garandeert dat geen rechten van Klant zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Young Law van gegevens. Gebruiker zal Young Law vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van Klant.
   

Artikel 12 Overige bepalingen

 1. Young Law behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen binnen het Portal. 
 2. Young Law behoudt het recht om gedurende 24 uur onderhoudt te verrichten aan het Portal, zonder voorafgaande schriftelijke notificatie. 

 

Artikel 13 Identiteit van Young Law

 1. Young Law is bij de KvK geregistreerd onder nummer 66173175 en draagt btw-identificatienummer NL856427111B01. Young Law is gevestigd aan de Computerweg 1 (3821 AA) Amersfoort en kantoorhoudend aan de Ramstraat 31-33 (3581 HD) Utrecht. 
 2. Young Law is per e-mail te bereiken via friendships@younglaw.nl, middels de Website www.ylfriendships.nl en telefonisch op 085 065 47 37.
   

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Young Law Gebruiker is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Alle geschillen die tussen Young Law en Gebruiker mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

 

Versie van 16 november 2018